ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN EN GARANTIEVOORWAARDEN

 1. Alle bestellingen zijn onderworpen aan de hiernavolgende algemene voorwaarden die voorrang hebben op de voorwaarden van onze kopers, meer bepaald op de voorwaarden vermeld in hun bestelbonnen.
 2. Onze aanbiedingen alsook de zaken behandeld door onze verkopers zijn geheel vrijblijvend. Het contract wordt pas van kracht na schriftelijke bevestiging van de verkoper of op het moment dat het contract wordt uitgevoerd.
 3. Behalve anders vermeld op de factuur, zijn de facturen netto contant te betalen.  Werkuren worden aangerekend per begonnen kwartier.
 4. Het bedrag van de factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag zal, zonder ingebrekestelling, vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 50€. Dit vermeend bedrag zal zonder ingebrekestelling onderworpen zijn aan een rente gelijk aan 1.5% per maand. Iedere begonnen maand zal als een volledige maand beschouwd worden.
 5. De vermelde leveringstermijn is slecht indicatief en houdt geen enkele garantie in van ons. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige vertraging en deze kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding noch van de ontbinding van de overeenkomst door de koper. Onze prijzen en offertes houden geen verbintenis in.
 6. Geen enkele klacht is ontvankelijk tenzij per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na levering. Een verborgen gebrek moet binnen de acht dagen na de vaststelling ervan en dit binnen de zes maand na levering per aangetekend schrijven gemeld worden.
 7. Het indienen van een klacht ontslaat de klant in geen geval van zijn betalingsverplichtingen. Geen enkel product mag teruggestuurd worden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de verkoper.
 8. In de veronderstelling dat het geleverde materiaal een gebrek zou vertonen, beperkt onze garantie zich tot het vervangen van het product en indien dit onmogelijk zou zijn, tot de terugbetaling ervan, zonder dat de koper de ontbinding van de transactie kan eisen of enige schadevergoeding.
 9. Iedere afzegging/annulatie door de klant moet schriftelijk gebeuren. Deze afzegging/annulatie is slechts geldig mits schriftelijke toestemming van de verkoper. Zo niet zal de klant een vergoeding van 40% van de totale bestelling worden aangerekend.
 10. Alle geschillen betreffende de interpretatie, de geldigheid en de uitvoering van dit contract en de overeenkomsten die hieruit voortvloeien, zullen beslecht worden volgens het Belgisch recht en behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Kortrijk.
 11. Ieder afwijking aan deze algemene voorwaarden is onderworpen aan onze schriftelijke toestemming.
 12. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van voor de productie van de Goederen gebruikte grondstoffen aanzienlijk stijgen, heeft verkoper het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Als op deze manier de prijs met meer dan 10% zou worden verhoogd, dan is de toestemming van de koper vereist voor een verhoging boven deze limiet.

 

EIGENDOMSRECHT
De verkoper blijft eigenaar van de goederen tot de volledige betaling ervan. De risico's zijn ten laste van de koper.
De voorschotten kunnen worden ingehouden om eventuele verliezen bij herverkoop te dekken.

 

PRIJSHERZIENINGSVOORWAAARDEN

Onze leveringen worden gefactureerd aan de prijs geldig op de dag van de bestelling, indien het om een onmiddellijke levering gaat.  Voor bestellingen op langere termijn, heeft Herman BV het recht om te allen tijde haar prijzen aan te passen om een stijging van haar eigen kosten te compenseren door onder andere volgende, niet-limitatief, opgesomde gevallen: (1) een prijsstijging van de grondstoffen, goederen of dienstennodig om de goederen te produceren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een stijging van de personeelslasten; (2) verandering in type, ontwerp, kwaliteit, verpakking-, verzendings- en leveringswijzen of andere specificaties met betrekking tot de goederen in de offerte of de order; (3) verzoeken om overwerk; (4) onverwachte gebeurtenissen waarover bedrijf Herman BV redelijkerwijs geen controle heeft en die de uitvoering van de overeenkomst door Herman BV bemoeilijken.

 

CLAUSULE VAN AFSTAND VAN SCHULDVORDERING

In geval van wederverkoop van de goederen, zelfs indien deze werden verbouwd, eigendom van de verkoper, staat de koper hem alle schuldvorderingen af voortvloeiend uit de verkoop.

Prijzen zijn exclusief 21 % BTW af ons magazijn.
Foto’s zijn niet contractueel, specificaties producten en tarieven kunnen gewijzigd worden zonder berichtgeving voorafgaand.
Transport en montage mogelijk, info: 0032 473 13 99 90 email:

 

GARANTIEVOORWAARDEN

Alle bestellingen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden die voorrang hebben op de voorwaarden van onze kopers, meer bepaald op de voorwaarden vermeld in hun bestelbonnen.

Herman bvba garandeert de producten op fabricagefouten en goede werking, voor het doel dat ze zijn gemaakt, voor een periode van 12 maanden.  Deze termijn gaat in vanaf de datum van de saldo-factuur van de betrokken levering.

Het is aan de klant om de gebrekkigheid te bewijzen.

Onderdelen die voor garantie in aanmerking komen worden naar keuze van en door Herman bv hersteld of vervangen.

Transport of verzendkosten van onderdelen, evenals demontage en montagekosten van onderdelen zijn ten laste van de opdrachtgever.

Voor een correcte en snelle verwerking in het geval van een garantie, gelieve ons per aangetekende te informeren binnen de acht dagen na de vaststelling van het gebrek welke onder de garantie valt en dit binnen de zes maand na levering of montage door onze diensten.  Dit aangetekend schrijven moet op z’n minst volgende bevatten:

 • Kopie van de factuur van de betrekken goederen/materialen
 • Gedetailleerde beschrijving van het defect
 • Afbeeldingen en of samples van het betreffend product

 

UITSLUITING VAN DE GARANTIE

Van de garantie zijn uitgesloten:

Glasbreuk, tenzij tijdens de plaatsing door onze diensten.

Oppervlakteroest/oppervlakte corrosie.

Defecten door normale slijtage.

Gebreken zoals verkleuring of uitzetting veroorzaakt door klimatologische en weersomstandigheden tenzij anders vermeld in de productomschrijving.

Gebreken die terug te voeren zijn op het gedrag van de klant of derden (onoordeelkundig gebruik en montage, wijziging van het product, gebruik van onderdelen van derden, onoordeelkundig transport, verpakking en opslag).

2de keus, uitverkoop en 2de hands artikelen.

de natuurlijke kenmerken van bamboe, zoals uitzetten of inkrimpen als gevolg van veranderingen in temperatuur of luchtvochtigheid.
Buiten de garantie vallen tevens:

i) verticale scheuren in de Producten;
ii) kleurafwijkingen;
iii) verkleuring van of aanslag op de Producten door zon, vocht of
schimmels.

Elke andere vergoeding voor transporten, installatie, herinstallatie, gevolgschade, demontage of andere kosten is uitgesloten van de garantie.

De klant kan alleen aanspraak maken op garantie indien hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van

HERMAN BV Lauwsestraat 120 B-8511 AALBEKE 
BTW: BE 0502 948 067 
KBC: BE1173038744448

heeft gehouden dit ook in rekening nemend betalingen van de facturen voor de geleverde/geplaatste goederen en diensten binnen de bepaalde termijnen.

 

Teksten, beelden en afbeeldingen op deze website zijn allemaal onderworpen aan het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De objecten mogen niet worden gekopieerd voor commercieel gebruik of distributie, noch mogen deze objecten worden gewijzigd of op andere sites geplaatst zonder schriftelijke toestemming van HERMAN BV. Sommige afbeeldingen op deze website hebben mogelijk auteursrechten van hun leveranciers.