Erkende vakmanschap voor kwalitatieve stallen met aandacht voor veiligheid en comfort voor zowel paard als eigenaar !

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Alle bestellingen zijn onderworpen aan de hiernavolgende algemene voorwaarden die voorrang hebben op de voorwaarden van onze kopers, meer bepaald op de voorwaarden vermeld in hun bestelbonnen.
 2. Onze aanbiedingen alsook de zaken behandeld door onze verkopers zijn geheel vrijblijvend. Het contract wordt pas van kracht na schriftelijke bevestiging van de verkoper of op het moment dat het contract wordt uitgevoerd.
 3. Behalve anders vermeld op de factuur, zijn de facturen netto contant te betalen.
 4. Het bedrag van de factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag zal, zonder ingebrekestelling, vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 50€. Dit vermeend bedrag zal zonder ingebrekestelling onderworpen zijn aan een rente gelijk aan 1.5% per maand. Iedere begonnen maand zal als een volledige maand beschouwd worden.
 5. Het aanvaarden van een wissel leidt niet tot het hernieuwen van de schulden, zodoende blijven de geldende voorwaarden volledig van toepassing. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de koper en contant te betalen.
 6. De vermelde leveringstermijn is slecht indicatief en houdt geen enkele garantie in van ons. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige vertraging en deze kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding noch van de ontbinding van de overeenkomst door de koper. Onze prijzen en offertes houden geen verbintenis in.
 7. Geen enkele klacht is ontvankelijk tenzij per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na levering. Een verborgen gebrek moet binnen de acht dagen na de vaststelling ervan en dit binnen de zes maand na levering per aangetekend schrijven gemeld worden.
 8. Het indienen van een klacht ontslaat de klant in geen geval van zijn betalingsverplichtingen. Geen enkel product mag teruggestuurd worden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de verkoper.
 9. In de veronderstelling dat het geleverde materiaal een gebrek zou vertonen, beperkt onze garantie zich tot het vervangen van het product en indien dit onmogelijk zou zijn, tot de terugbetaling ervan, zonder dat de koper de ontbinding van de transactie kan eisen of enige schadevergoeding.
 10. Iedere afzegging/annulatie door de klant moet schriftelijk gebeuren. Deze afzegging/annulatie) is slechts geldig mits schriftelijke toestemming van de verkoper. Zo niet zal de klant een vergoeding van 40% van de totale bestelling worden aangerekend.
 1. Alle geschillen betreffende de interpretatie, de geldigheid en de uitvoering van dit contract en de overeenkomsten die hieruit voortvloeien, zullen beslecht worden volgens het Belgisch recht en behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Kortrijk.
 2. Ieder afwijking aan deze algemene voorwaarden is onderworpen aan onze schriftelijke toestemming.

​CLAUSULE VAN EIGENDOMSRECHT
De verkoper blijft eigenaar van de goederen tot de volledige betaling ervan. De risico's zijn ten laste van de koper.
De voorschotten kunnen worden ingehouden om eventuele verliezen bij herverkoop te dekken.

CLAUSULE VAN AFSTAND VAN SCHULDVORDERING

In geval van wederverkoop van de goederen, zelfs indien deze werden verbouwd, eigendom van de verkoper, staat de koper hem alle schuldvorderingen af voortvloeiend uit de verkoop.

Prijzen zijn exclusief 21 % BTW af ons magazijn.
Foto’s zijn niet contractueel, specificaties producten en tarieven kunnen gewijzigd worden zonder berichtgeving voorafgaand.
Transport en montage mogelijk, info: 0032 473 13 99 90 email:

GARANTIEVOORWAARDEN

Alle bestellingen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden die voorrang hebben op de voorwaarden van onze kopers, meer bepaald op de voorwaarden vermeld in hun bestelbonnen.

Herman bvba garandeert de producten op fabricagefouten en goede werking, voor het doel dat ze zijn gemaakt, voor een periode van 12 maanden na leveringsdatum.

Onderdelen die voor garantie in aanmerking komen worden naar keuze van en door Herman bv hersteld of vervangen.

Glasbreuk is niet voorzien in de garantie, tenzij tijdens de plaatsing door onze diensten.

Oppervlakteroest/oppervlakte corrosie is niet voorzien in de garantie.

Transport of verzendkosten van onderdelen, evenals demontage en montagekosten van onderdelen zijn ten laste van de opdrachtgever.

De opdrachtgever kan alleen aanspraak maken op garantie indien hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van


HERMAN BV Lauwsestraat 120 B-8511 AALBEKE 
BTW: BE 0502 948 067 
KBC: BE1173038744448